Política de privacidad y Términos de Uso

AVÍS LEGAL, CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT
Li preguem llegeixi amb atenció aquest apartat que conté l’AVÍS LEGAL I les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del web de BOU DIGITAL COLOR SL, ubicada a la URL mamparas.grupbou.com (en endavant, el «lloc Web»). L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica per la seva banda l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si un no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

I) DADES DE L’EMPRESA
BOU DIGITAL COLOR SL és una societat amb CIF B-43438639 i amb domicili a Fortuny, 6, – 43001, Tarragona. Per comunicar-se amb BOU DIGITAL COLOR SL, haurà de dirigir a l’adreça de correu electrònic info@grupbou.com

II) Objecte i àmbit d’aplicació
2.1. Les presents condicions regulen l’accés als continguts i tots els serveis i productes oferts per BOU DIGITAL COLOR SL a través del seu lloc web, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.
No obstant això, BOU DIGITAL COLOR SL es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

2.2. Sense perjudici de l’anterior, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d’ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.
Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per BOU DIGITAL COLOR SL, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per BOU DIGITAL COLOR SL. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per BOU DIGITAL COLOR SL en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.3. L’accés, navegació i ús del lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc Web.

III) ACCÉS
3.1. L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per mamparas.grupbou.com té caràcter gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per BOU DIGITAL COLOR SL a tercers a través del lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació.

3.2. Queda prohibit l’accés al lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

3.3. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix registre, però, per accedir a la reserva i/o contractació de determinats productes i/o serveis pot requerir l’alta prèvia d’aquest lloc Web mitjançant la selecció per part de l’usuari, d’identificador i contrasenya.

3.4. La contrasenya té caràcter personal i intransferible. L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagin seleccionat com usuaris registrats de BOU DIGITAL COLOR SL, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita del lloc web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de manera immediata als gestors del lloc web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, BOU DIGITAL COLOR SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

IV) DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
El present lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari pel lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de BOU DIGITAL COLOR SL l’usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes condicions generals.
Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de BOU DIGITAL COLOR SL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de BOU DIGITAL COLOR SL o de seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de BOU DIGITAL COLOR SL o, si escau, del titular dels drets corresponents.

V) UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB.
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L’usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les condicions generals. En utilitzar els serveis, l’usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per BOU DIGITAL COLOR SL qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent .

VI) Llicència sobre LES COMUNICACIONS
6.1 .En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a BOU DIGITAL COLOR SL a través del lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi lloc web, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a BOU DIGITAL COLOR SL per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

VII) RESPONSABILITATS I GARANTIES
BOU DIGITAL COLOR SL no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors. En conseqüència, BOU DIGITAL COLOR SL no garanteix ni es fa responsable de: (1) la continuïtat dels continguts del lloc Web; (2) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (3) l’absència de virus i/o altres components nocius en el lloc Web o al servidor que el subministra; (4) la invulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (5) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (6) els danys o perjudicis que causi, així mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que BOU DIGITAL COLOR SL estableix en el lloc web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web. No obstant això, BOU DIGITAL COLOR SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar immediatament a BOU DIGITAL COLOR SL perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

VIII) ENLLAÇOS
8.1 Enllaços a altres pàgines web.
En cas que en el lloc Web l’usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. BOU DIGITAL COLOR SL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del lloc Web. En conseqüència, BOU DIGITAL COLOR SL no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament BOU DIGITAL COLOR SL als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre BOU DIGITAL COLOR SL i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web.
Si qualsevol usuari, entitat o lloc Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions: L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de BOU DIGITAL COLOR, SL.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial del lloc web. En cap cas, llevat que BOU DIGITAL COLOR SL ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el lloc Web, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus » frames «o crear un» sobre qualsevol de les pàgines del lloc Web. A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que BOU DIGITAL COLOR SL ha autoritzat aquest enllaç, llevat que BOU DIGITAL COLOR SL ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de BOU DIGITAL COLOR SL i/o del lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
BOU DIGITAL COLOR SL no autoritza l’establiment d’un enllaç al lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
BOU DIGITAL COLOR SL no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. BOU DIGITAL COLOR SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general

IX) POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat de mamparas.grupbou.com queda determinada pel que estableix la Política de Protecció de dades.

X) DURADA I MODIFICACIÓ.
10.1. BOU DIGITAL COLOR SL podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

10.2. La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat.

10.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, BOU DIGITAL COLOR SL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització.